Mandarinfische
Abb. 89: Zwei Mandarinfische (lat. Synchiropus splendidus) bei ihrem Liebestanz in der kurzen Dämmerung. TG 363: Sabang Laguna, Insel Mindoro, Philippinen Nikon D200; Δt=1/250 s; f=105 mm; f/19.0; ISO 100; 12 November 2009 10:53:25