Koala Bear
Fig. 77: Koalas only wake up when there is eucalyptus to eat. - Minolta X-700, Fujichrome Astia, Australia, December 2002